„Opušci od Cigareta su otrovan otpad“, finansiran od strane Općine Stari Grad Sarajevo

Projekat “Opušci od cigareta su otrovan otpad” ima za ukupni cilj Unaprjeđenje svijesti mladih Općine Stari Grad Sarajevo po pitanju štete za okoliš usljed bacanja opušaka od cigareta na ulice i zelene površine.

Kroz nekoliko specijalno dizajniranih i međusobno povezanih projektnih aktivnosti širenja znanja i informacija o štetnosti odbacivanja opušaka od cigareta na tlo, želimo dati inicijativu i doprinos promjeni svijesti kod mladih ljudi o ovoj problematici. Projektnim aktivnostima planiramo obuhvatiti direktno i indirektno 3.500 mladih ljudi kako bi ih upoznali sa razmjerima zagađenje okoliša opušcima od cigareta. U okviru ove ciljne grupe direktni korisnici su: 100 mladih ljudi sa područja Općine Stari Grad Sarajevo u dobi od 16-20 godina kojima će edukacije biti namijenjene, a koji su već članovi kulturnih, sporskih i drugih sličnih udruženja. Indirektni korisnici koji će putem medija, vršnjačkom eduakcijom, putem društvenim mreža i kampanjama dobijati informacije su 3.400 mladih ljudi sa područja općine Stari grad Sarajevo.

Planirane aktivnosti su:

  1. Realizovanje pet jednodnevnih edukativnih radionica za 100 mladih sa područja Općine Stari Grad Sarajevo, o zagađenju okoliša opušcima,
    • Izrada priručnika u elektronskoj formi,
    • Transfer znanja-Vršnjačka edukacija putem društvenih mreža
  2. Uspostavljanje saradnje sa komunalnim preduzećem za upravljanje otpadom u Sarajevu,
    • Postavljanje 20 novih kanti sa pepeljarama sa logom kampanje i donatora
  3. Medijska kampanja
  4. Ulična kampanja o zagađenju okoliša opušcima na 10 mjesta sa učešćem 50 volontera