Članstvo

Javi nam se i postani član

Udruženje Eco Active Natura

  • Članom Eko Active Natura može postati svaka mlada, entuzijastična i ekolski osvještena osoba koja prihvata zadatke i ciljeve organizacije. Nevladina organizacija EkoActive Natura ima za cilj da okupi mlade ljude koji žele doprinijeti boljoj ekološkoj osvještenosti i zdravijoj sredini za današnje ali i buduće generacije.
  • Članstvo u udruzi može biti aktivno, podupiruće i počasno
  • Organizacija vodi popis članova
  • Organizacija revidira popis članova jednom, na kraju godine, te na skupštini (redovnoj,izvanrednoj ili izbornoj) utvrđuje trenutni status svojih članova