Održan seminar EKOLOŠKO-ZDRAVSTVENI FAKTORI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Seminar “EKOLOŠKO-ZDRAVSTVENI FAKTORI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA” je održan za predstavnike JU “Djeca Sarajeva”. Predavači su bili Sabina Šegalo i Daniel Maestro. Tokom seminara učesnici su imali priliku da saznaju više o međunarodnim inicijativama za zdravo unutrašnje okruženje u školskim i predškolskim objektima; indikatorima, alatima, protokolima i smijernicama za praćenje IAQ i zdravstvene evaluaciju predškolskog okruženja; indikatorima unutrašnjeg zagađenja zraka; uzrocima i izvorima aerozagađenja; efektima lošeg unutrašnjeg kvaliteta zraka na zdravlje djece; upravljanje IAQ rizikom; rezultatima mjerenja projekta “Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama; uputstvima o opštoj higijeni i specifičnim zahtjevima IAQ u predškolskim objektima; smijernicama za klimu, ventilaciju i akustičnim zahtjevima za unutrašnjost predškolskih ustanova; strategijama kontrole izloženosti lošem kvalitetu zraka u predškolskim objektima; te o higijenskim zahtjevima za postupke čišćenja.

U svim obdaništima u kojima su vršena mjerenja je ustanovljena svakodnevna izloženost buci u vrijednostima preko preporučenih. Koncentracije PM čestica u vrijednostima preko preporučenih također su evidentirane u svim obdaništima. U 4 od 5 obdaništa su izmjerene koncentracije CO2 koje prelaze maksimalno dozvoljene vrijednosti. U protekloj godini, više od polovine djece je imalo suhi kašalj, neovisno od sličnih simptoma prehlade. Preko 40% djece je imalo simptome kihanja i curenja nosa, neovisno od sličnih simptoma prehlade. Skoro 10% djece predškolskog uzrasta ima utvrđenu neku vrstu alergije. Od svih vrsta lijekova koje su djeca koristila najzastupljeniji antibiotici i antipiretici. Zdravlje i opšte dobro djece predškolskog uzrasta je ugroženo lošom kvalitetom zraka u prostorijama u kojim borave. Neodložna je potreba za usvajanjem realnih strategija i akcionih planova za unaprjeđenje uslova u kojima borave djeca u predškolskim ustanovama, kako bi se istovremeno smanjio rizik od štetnih efekata zagađenog unutrašnjeg zraka. Zaključak seminara je da se izvještaj o mjerenju dostavi svim nadležnim ustanovama u Kantonu Sarajevo i FBiH i zagovara primjena smjernica. Na kraju seminara učesnici su dobili certifikate. Izvještaj o rezultatima mjerenja i preporuka će se dostaviti vladinim instutucijama na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i svim vrtićima JU “Djeca Sarajeva”.

Cjelokupan izvještaj možete preuzeti na stranici www.djecaiokolis.ba/mjerenja